aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język rosyjski - wymagania egzaminacyjne 2022

Spis treści

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne

I. Zdający posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego).

II. Zdający rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;

2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;

3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

III. Zdający rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;

2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);

4) znajduje w tekście określone informacje;

5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

IV. Zdający tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, wpis na blogu):

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

5) opisuje upodobania;

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

7) wyraża uczucia i emocje.

V. Zdający reaguje w typowych sytuacjach:

1) przedstawia siebie i inne osoby;

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

6) składa gratulacje, odpowiada na gratulacje;

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca;

9) prosi o radę i udziela rady;

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

VI. Zdający przetwarza prosty tekst pisemnie:

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach);

2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

VII. Zdający posiada:

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

VIII. Zdający dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów).

IX. Zdający stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

X. Zdający posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Średni oczekiwany poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych - A2.


Zakres struktur gramatycznych.

RZECZOWNIK

1. Formy gramatyczne rzeczowników wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej, np. ученик, девочка, тётя, окно, море, семья, время, музей, техникум z uwzględnieniem:

rzeczowników zakończonych na -ия, np. экскурсия, -ие, np. собрание, -ий, np. санаторий

rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na miękką spółgłoskę, np. словарь, рубль

rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na -а (-я), np. дедушка, дядя

rzeczowników mających inny rodzaj niż w języku polskim, np. класс, программа liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego, np. друг - друзья,

rzeczowników rodzaju żeńskiego, np. сестра - сёстры

i rzeczowników rodzaju nijakiego, np. дерево - деревья formy miejscownika rzeczowników rodzaju męskiego typu: год, снег z przyimkami «в», «на», np. в году, на снегу oraz z przyimkiem «o», np. о годе, о снеге

2. Rzeczowniki liczby pojedynczej i mnogiej określające nazwy osób w zależności od ich zawodu, np. слесарь, врач

PRZYMIOTNIK

1. Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych i miękkotematowych wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej, np. длинный, зимний

2. Krótka forma przymiotników w funkcji orzecznika, np. похож на дедушку

ZAIMEK

1. Formy gramatyczne zaimków:

osobowych bez przyimka i z przyimkiem: он - его - у него, она - её - у неё

pytających i względnych: кто, что, который, какой, сколько, чей

dzierżawczych: мой, твой, наш, ваш, свой, их

wskazujących: этот - тот, это - то, эта - та, эти - те, такой

zaimków określających: весь, целый, каждый

zaimka zwrotnego себя, wyrażenia zaimkowego друг друга

LICZEBNIK

1. Formy liczebników głównych od 1 do 1000

2. Formy liczebników porządkowych z uwzględnieniem ich w konstrukcjach określających datę, np. первое мая, десятого декабря.

CZASOWNIK

1. Formy bezokolicznika zakończone na: -ть, -ти, -чь, np. читать, идти, мочь

2. Formy osobowe czasowników regularnych czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego z uwzględnieniem czasownika ехать

3. Formy osobowe czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego czasowników nieregularnych, np. бежать, дать, есть, хотеть

4. Formy osobowe czasowników zwrotnych typu: знакомиться, мыться

5. Formy osobowe czasowników niedokonanych i dokonanych, np. покупать - купить

6. Formy trybu rozkazującego liczby pojedynczej i mnogiej, np. читай - читайте, z uwzględnieniem form nieregularnych, np. ешь - ешьте, пей - пейте, пой - пойте

7. Formy trybu rozkazującego z wyrazami: давай, давайте

PRZYSŁÓWEK

1. Przysłówki miejsca i kierunku: здесь, там, дома, сюда, туда, домой, отсюда, оттуда

2. Przysłówki czasu, np. сейчас, сегодня, летом, днём, всегда

3. Przysłówki przyczyny, np. потому что, поэтому

4. Przysłówki celu, np. зачем, затем

5. Przysłówki sposobu, np. хорошо, по-моему, по-русски

6. Przysłówki stopnia i miary, np. очень, быстро, много, почти

PRZYIMEK

1. Przyimki w konstrukcjach określających:

miejsce pobytu i znajdowania się osób i przedmiotów, np. у стены, в комнате, под столом, на пляже, около дома, перед школой, за столом, над полкой kierunek ruchu lub czynności, np. в бассейн, из коридора, к доске, ко мне, от доски, под стол, со стадиона, с горы, по шоссе, через мост

położenie w przestrzeni, np. (не)далеко от, под Москвой, рядом с банком, около школы, у окна

przemieszczanie się w przestrzeni, np. по городу, до Москвы

czas, np. после обеда, с пятого класса, с утра до вечера, через час, за полдня

przeznaczenie, np. книга для брата, деньги на ремонт

cel, np. идти за покупками

sposób, np. узнать по Интернету, говорить по телефону 

SKŁADNIA

1. Zdania pojedyncze

- oznajmujące, np. На стадионе был футбольный матч.

- twierdzące, np. Да, это мой брат.

- przeczące, np. Нет, у меня нет времени. pytające:

- z zaimkiem pytającym, np. Кто тебе звонил?

- bez zaimka pytającego, np. Тебе звонили? Её зовут Ирина?

- niepełne zdania pytające zaczynające się od spójnika «а», np. А тебе?

- rozkazujące, np. Помоги мне! Давай пойдём на стадион!

- wykrzyknikowe, np. Как красиво! Сколько лет, сколько зим!

2. Zdania złożone współrzędnie połączone spójnikami: и, а, но, или, np. Я сижу в кресле и читаю книгу. Мама готовит завтрак, а сестра решает задачи.

3. Zdania złożone podrzędnie:

- przydawkowe, np. Я посмотрел фильм, о котором раньше много слышал.

- dopełnieniowe, np. Я знаю, что вчера Аня была на концерте.

- okolicznikowe miejsca, np. Я был там, где раньше жили родители.

- okolicznikowe czasu, np. Когда я позвонил, Елены не было дома.

- okolicznikowe przyczyny, np. Я не был на тренировке, потому что я заболел.

- okolicznikowe skutku, np. Оля - москвичка, поэтому её попросили показать нам Москву.

- okolicznikowe celu, np. Антон пошёл в аптеку, чтобы купить витамины.

4. Szyk wyrazów prosty i przestawny, np. пять лет - лет пять

5. Rekcja czasowników - przykłady благодарить кого? за что? болеть чем? за кого? за что? вернуть что? кому? куда? вернуться куда? откуда?

говорить кому? о ком? о чём? с кем? что? на каком языке? готовиться к чему? дать кому? что? дружить с кем?

ехать на чём? чем? в чём? куда? к кому?

ждать кого? чего? кого? что?

заботиться о ком? о чём?

заниматься кем? чем?

звонить кому? куда?

извинить кого? что? за что?

интересоваться кем? чем?

искать кого? что?

кататься на ком? на чём?

лететь на чём? в чём? куда? к кому?

одеть кого? во что?

одеться во что?

опоздать на сколько времени?

осматривать кого? что?

писать кому?

поздравить кого? с чем?

познакомить кого? с кем? с чем?

познакомиться с кем? с чем?

послать кому? что?

поступить куда? на что?

предлагать кому? что?

просить кого? что? о чём?

работать кем? где?

радоваться кому? чему?

слушать кого? что?

советоваться с кем?

увлекаться кем? чем?

узнать кого? что? о ком? о чём? откуда?

учить кого? чему? что?

учиться чему? где? как?

W tekstach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych mogą wystąpić środki gramatyczne spoza powyższej listy. Znajomość takich środków nie będzie jednak warunkowała poprawnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych.

Polityka Prywatności